A+ A A-

COMUNICAT concursul pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante, Primaria Municipiului Deva

COMUNICAT concursul pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante : Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, autorizaţii în construcţii si Consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului centrul de informare a cetăţenilor

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura  concursul pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante : un post de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, autorizaţii în construcţii  din Direcţia urbanism, privatizare si un post de Consilier, clasa I, grad profesional debutant  din cadrul Serviciului centrul de informare a cetăţenilor al Direcţiei juridice şi administraţie publică locală.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

 • 19 mai 2017, ora 11,00 - proba suplimentară de testare - program AUTOCAD - pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, autorizaţii în construcţii ;
 • 22 mai 2017, ora 11,00 - proba scrisă;
 • Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

                              CondiŢii  de  participare  la  concurs

       Condiţii generale :

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :

-    are cetaţenia română şi domiciliul în România ;

-    cunoaşte limba română, scris şi vorbit ;

-    are vârsta de minimum 18 ani împliniţi ;

-    are capacitatea deplină de exerciţiu ;

-    are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate ;

-    îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică ;

-    îndeplineşte condiţiile specifice pentu ocuparea funcţiei publice ;

-    nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

-    nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani ;

-    nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege ;

 

Condiţii specifice de participare la concurs :

  Pentru postul vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, autorizaţii în construcţii  din Direcţia urbanism:

          - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în arhitectură sau urbanism ;        

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 9 ani ;

- cunoștințe operare calculator - program AUTOCAD - nivel mediu ;

Pentru postul vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie Consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului centrul de informare a cetăţenilor al Direcţiei juridice şi administraţie publică locală:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe administrative;

           Actele necesare pentru participarea la concurs:

În conformitate cu art. 49, alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :

a) formularul de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

   Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

   Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Depunerea dosarelor se face la « Serviciul resurse umane » al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva,  în perioada 18 aprilie - 08 mai 2017.

Informaţii suplimentare la telefon : 0254/ 21.34.35, 21.85.79 / int.112.

BIBLIOGRAFIA

stabilită la concursul de ocupare a  funcţiei publice de execuţie Consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul  "Serviciului centrul de informare a cetăţenilor"  al "Direcţiei juridice şi administraţie publică locală" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

1. LEGEA nr. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata - Monitorul Oficial nr. 365 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare

2. LEGEA nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, Monitorul Oficial nr. 525 / 2007

3. LEGEA nr. 215 / 2001, a administratiei publice locale, republicata - Monitorul Oficial nr. 123 / 2007 cu modificările şi completările ulterioare

4. LEGEA nr. 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei - TITLUL IV -  Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice - Monitorul Oficial nr. 279 / 2003, cu modificarile si completarile ulterioare

5. ORDONANTA nr. 27 / 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor - MONITORUL OFICIAL nr. 84 / 2002, cu modificarile si completarile ulterioare

6. HOTARARE nr. 1.723 / 2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul - MONITORUL OFICIAL nr. 1009 / 2004, cu modificarile si completarile ulterioare

BIBLIOGRAFIA

stabilită la concursul de ocupare a  funcţiei publice de execuţie deConsilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul  Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, autorizaţii în construcţii  din Direcţia urbanism

 1. Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, Monitorul Oficial nr. 365 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, Monitorul Oficial nr. 525 / 2007
 3. Legea nr. 215/ 2001, a administratiei publice locale, republicata, Monitorul Oficial nr. 123/ 2007, cu modificarile si completarile ulterioare
 4. LEGEA nr. 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei - TITLUL IV -  Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice - Monitorul Oficial nr. 279 / 2003, cu modificarile si completarile ulterioare
 5. LEGE nr. 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificările şi completările ulterioare - MONITORUL OFICIAL nr. 933 / 2004
 6. ORDIN nr. 839 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificările şi completările ulterioare - MONITORUL OFICIAL nr. 797 / 2009
 7. LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare MONITORUL OFICIAL nr. 373 / 2001
 8. ORDIN nr. 233 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, MONITORUL OFICIAL nr. 199 / 2016 

Anunturi Angajare

Lista Completa a anunturilor de angajare poate fi conusltata accesand urmatorul LINK

« October 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
OARTRANSILVANIA

Login or Register

Pentru a accesa aceasta sectiune a siteului trebuie sa utilizati drept Username TNA-ul Dumneavoastra.
In cazul in care ati uitat parola, aceasta se poate reseta accesand linkul :
RECUPERARE PAROLA